Témata

Tématické a koncepční materiály KSČM.

6. 3. 2021

K dlouhodobým prioritám KSČM patří bezpečnost obyvatel ČR. Nejinak je tomu i v Moravskoslezském kraji, kde „Bezpečnost, zdraví, soběstačnost a solidarita“ byly hlavními tématy volebního programu v krajských volbách v loňském roce.

12. 1. 2021

Centrum strategických a teoretických studií (CSTS) vzniklo v roce 2008 transformací z někdejšího Teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM (TAP), které bylo založeno po III. sjezdu KSČM v roce 1993.

21. 7. 2020

      Materiál „Informace o bezpečnostní situaci v ČR“ je koncipován jako průběžné hodnocení bezpečnostní situace z pohledu KSČM. V souladu s usnesením VV ÚV KSČM.

21. 5. 2020

KSČM se ochranou vodních zdrojů, zemědělských a půdních fondů zabývá dlouhodobě. KSČM je pro přísnou ochranu zemědělské půdy, zvláště pak té nejkvalitnější.

27. 1. 2020

Na využití teoretické práce nemůže rezignovat nikdo, kdo uvažuje o předvoji moderního poznání. V oblasti teoretické a koncepční práce je potřebné prolamovat stereotypy myšlení a informační bariéry.

12. 11. 2019

Když začátkem letošního roku se objevila na pultech knihkupectví kniha Miroslava Grebeníčka Ve znamení kříže, vyvolala u čtenářů mimořádný zájem. Jde totiž o pozoruhodnou publikaci o skutečných poměrech uvnitř římskokatolické církve vybavenou bohatou barevnou fotodokumentací.

25. 7. 2019

V oblasti nedostatku kvalifikovaných profesionálů v různých segmentech zdravotní péče je situace dlouhodobě kritická.

23. 6. 2019

Nejen z historie – i jako poučení – vyplývá, že sport je jednou z forem tělovýchovy a jako nedílná součást všestranného a harmonického rozvoje člověka a tělesné kultury.

12. 4. 2019

Je smutnou pravdou, že transformace české ekonomiky po roce 1989 probíhala velmi pochybným, a mnohdy až „zločineckým“ způsobem. Hlavním cílem byl rychlý převod státního majetku do soukromých rukou, a to i za cenu vysokých ztrát a rozkrádání, mnohdy předem vytipovaného.

12. 4. 2019

Pro ochranu životního prostředí má zásadní význam ochrana zemědělského půdního a lesního fondu a zadržování vody v krajině.

4. 12. 2018

Z hlediska podílu na ekonomickém výkonu země činily výdaje na zdravotnictví v roce 2017 7, 56 % HDP.  To je hodnota v mezinárodním srovnání podprůměrná – EU 9,9 %. V současnosti protéká českým zdravotnictvím 390 mld. Kč ročně.

12. 11. 2018

K politice a existenci NATO a USA se KSČM vícekrát vyjadřovala v médiích a dokumentech. Expanzivní politika NATO a USA je z pozic KSČM posuzována kritickým srovnáním aktuální činností a možnostmi existence NATO do budoucnosti.

12. 11. 2018

Materiál je koncipován jako stručné hodnocení aktuálního vývoje bezpečnostní situace na území ČR a EU.

26. 10. 2018

Vznik ČSR v roce 1918 představoval kvalitativně nový faktor v evropské politice. Německo první světovou válku prohrálo, Rakousko-uherská monarchie se rozpadla. Od roku 1916 působila v USA a v Paříži Národní rada československá.   T. G. Masaryk,  Dr. E. Beneš, R.

23. 10. 2018

KSČM se dlouhodobě a pravidelně problematikou školství zabývá a tím pádem i problematikou speciálního školství a inkluzí. Hlavním problémem školství v celé ČR je, že je dlouhodobě podfinancované a destabilizované různými experimenty.

23. 10. 2018

KSČM souhlasí s návrhem státního rozpočtu v prvním čtení. Jde o první rozpočet menšinové vlády ANO a ČSSD. Vychází  z programového prohlášení této vlády z července 2018 a z rozpočtové strategie veřejného sektoru z dubna 2018.

3. 9. 2018

Jádrem přístupu KSČM k daňové politice je spravedlivější rozdělení daňového břemene, boj s daňovými úniky, aktivní využití daní k ekonomickému rozvoji a motivaci lidí práce.

23. 7. 2018

Pracovní skupina pro boj s antikomunismem (AK) při Centru strategických a teoretických studií v roce 2017 a do X. sjezdu KSČM na svých jednáních projednávala aktuální stav projevů AK především v české společnosti.

19. 6. 2018

Tématu se věnovalo 19. zasedání VV ÚV KSČM 10. 1. 2014 v bodu Informace o snaze KSČM o nezávislé zpravodajství a za svobodný internet, omezování svobodného přístupu k informacím. Dotýkalo se ho i 38. zasedání VV ÚV KSČM 16. 10.

19. 6. 2018

KSČM se dlouhodobě a pravidelně problematikou školství zabývá. Hlavním problémem školství v celé ČR je, že je dlouhodobě podfinancované a destabilizované různými experimenty.

10. 4. 2018

VV ÚV KSČM doplnil na základě diskuse o situaci EU do svého programu na duben informaci o postoji KSČM k přijetí eura. Na ČR se vztahuje výjimka na členství v měnové unii, protože je na každém členském státu EU jak se rozhodne, pokud jde o přijetí společné měny.

10. 4. 2018

Tématu upevňování vlastenectví, ochrany a podpory českého jazyka a české kultury se KSČM věnuje dlouhodobě.

19. 3. 2018

Materiál „Informace o bezpečnostní situaci v ČR“ je koncipován jako průběžné hodnocení bezpečnostní situace z pohledu KSČM v souladu s usnesením VV ÚV KSČM.

19. 3. 2018

IX. sjezd KSČM v roce 2016 určil jako jeden z hlavních úkolů strany rozvoj sociálního státu a demokratického právního státu.

Stránky