Stanovisko k Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020

19. 6. 2017

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2017 schválila Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020.

Pravidla otevřeného přístupu v programu Evropské Unie pro program Horizont 2020 totiž stanoví příjemcům grantů povinnost zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím a pilotně u vybraných projektů také k výzkumným údajům souvisejícím s projektovými výsledky.

Podle pravidel Horizont 2020 musí všichni příjemci grantů zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím souvisejícím s projektovými výsledky a v některých případech i otevřený přístup k výzkumným datům. Příjemci grantů konkrétně musí zajistit, aby předmětné publikace bylo možné alespoň číst online, stahovat a tisknout. Pravidla Horizont 2020 předpokládají otevřené zpřístupňování recenzovaných vědeckých článků. Příjemci grantů jsou vyzýváni i k tomu, aby otevřeně zpřístupňovali i jiné typy publikací, recenzovaných nebo nerecenzovaných, které souvisí s projektovými výsledky – například knihy, zprávy, výstupy z konferencí.

Tento přístup má své opodstatnění i v České republice. Nelze se totiž smiřovat s poměrně vysokým počtem odložených závěrečných zpráv, a to zejména ve společenských či humanitních vědách. Právě zde došlo v minulém roce k něčemu, co nelze v žádném případě akceptovat. Nezanedbatelný počet řešitelů totiž požádal o odložení hodnocení svých vědeckých výstupů. Logicky se pak objevily návrhy na to, aby poslední rok řešení byl zaměřen jen na vytvoření publikačních výsledků řešení.

Kriticky je třeba přistoupit i k tomu, že při hodnocení dílčích a závěrečných zpráv o řešení příslušných projektů se opakovaně vyskytuje vícenásobné věnování či připsání publikačních výstupů na více projektů a také přičlenění výstupů nesouvisejících s projektem.

V roce 2016 vzniklý materiál Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 konstatoval, že Česká republika je jednou z mála zemí, které nemají národní strategii otevřeného přístupu ani dokument, který by sjednocoval plány na rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím na národní úrovni. K prosazování otevřeného přístupu k výzkumným datům z projektů financovaných z veřejných prostředků se ČR spolu s dalšími zeměmi OECD a EU zavázala již v roce 2004.

Cílem Národní strategie je definovat a zavést strategii otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým publikacím a výzkumným datům, které jsou výsledkem projektů financovaných z veřejných prostředků. Dokument „Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím v ČR na léta 2016–2020 navazuje na doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace „Otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů“ ze 28. února 2014 a na závazné principy na úrovni EU. Podporuje tak začlenění ČR do Evropského výzkumného prostoru i zvýšení konkurenceschopnosti českého výzkumu.

Obecně zavedení otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým publikacím a výzkumným datům, které jsou výsledkem projektů financovaných z veřejných prostředků, je žádoucí. Při zajištění přiměřené ochrany duševního vlastnictví a vyřešení některých právních aspektů jde o vhodnou podporu rozvoje vědy a výzkumu.

Autor: 
Miroslav Grebeníček, poslanec PS PČR za KSČM

Články

.