Náš program

Zde naleznete všechny programové dokumenty KSČM.

Pět priorit pro volby do PS PČR 2021

29. 6. 2021

Právo na důstojný život

„S občany České republiky se nesmí jednat jako s druhořadými obyvateli EU!“

 • Minimální mzda alespoň 20.000 Kč.
 • Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
 • Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
 • 35hodinový pracovní týden při zachování mzdy.
 • Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek a spoluúčasti pacientů.
 • Novomanželské bezúročné půjčky.
 • Konec soukromých exekutorů.
 • Zrušení pracovních agentur.
 • Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.
 • Konec nezdaněného kšeftování s byty.
 • Zachování koruny.

 

Podpora poctivé práce, vyšší zdanění bohatých

„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“

 • Výrazné zdanění nadnárodních firem.
 • Zdanění komerčních internetových gigantů.
 • Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
 • Miliardářská daň.
 • Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.
 • Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
 • Zavedení bankovní a digitální daně.
 • STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.

 

Podmínky pro život v bezpečí a míru

„Armáda musí sloužit k obraně země a pro bezpečí občanů ČR!“

 • Vystoupení České republiky z paktu NATO.
 • Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
 • Konec informační cenzury internetu.
 • Obnova systému civilní ochrany obyvatel.
 • Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
 • STOP ilegální migraci.
 • Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.

 

Péče o děti a jejich vzdělání

„Děti mají právo na šťastné dětství!“

 • Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
 • Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
 • Digitalizace školství.
 • Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti.
 • Učebnice a školní pomůcky zdarma.
 • Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
 • Kyberšikana jako trestný čin.
 • Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.

 

Příroda zdravější, životní prostředí čistější

„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být samozřejmostí!“

 • Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
 • Konec šuntů v obchodech.
 • Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami.
 • Zpřísnění norem kvality potravin.
 • Směřování k soběstačnosti v potravinách.
 • Podpora organického obhospodařování půdy.
 • Zastavení záboru zemědělské půdy.

 

Volební priority KSČM pro rok 2020

29. 6. 2021

Nenecháme republiku na suchu!

Priority KSČM pro budoucí prosperitu naší země a občanů

1. Náklady krize ať nesou hlavně ti nejbohatší!

 • Zřídíme fondy krajů na podporu jednotlivců i živnostníků
 • Budeme bojovat proti lichvě a exekučnímu byznysu
 • Maximálně podpoříme domácí malé a střední firmy i OSVČ v obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém útlumu
 • Zahájíme větší investice státu do výstavby veřejné infrastruktury
 • Prosadíme rozsáhlou výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků, s dostupnou výší nájemného pro lidi
 • Zajistíme podmínky pro veřejné služby pro občany i v malých obcích a na venkově
 • Snížíme daňovou zátěž většiny občanů, zavedeme progresivní daň
 • Ukončíme dotační byznys bohatých velkých korporací a přesměrujeme veřejné dotace pro skutečně potřebné
 • Zastavíme odliv peněz do zahraničí a zavedeme bankovní a digitální daň
 • Omezíme armádní nákupy a zahraniční mise
 • Zastavíme privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení, odmítneme snahy o zvyšování finanční spoluúčasti pacientů
 • Zřídíme pouze jednu veřejnou zdravotní pojišťovnu

 2. Podpora domácích výrobců je cestou k bezpečí i práci pro lidi!

 • Podpoříme naši soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, telekomunikací a technologií
 • Zaměříme se na tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, namísto montoven s nízkými mzdami
 • Zvýšíme energetickou stabilitu rozšířením jaderné energetiky
 • Změníme podmínky veřejných zakázek tak, aby mohla být vybrána vyšší kvalita
 • Zajistíme lepší vybavení všech složek Integrovaného záchranného systému
 • Stabilizujeme stavy pracovníků ve zdravotnictví platově i nabídkou bydlení
 • Zajistíme dostatečné krizové zásoby s využitím domácích firem
 • Aktualizujeme plány na řešení krizových situací
 • Zasadíme se ve školách o zavedení přípravy na krizové situace

3. Vrátíme vodu do českých rukou i krajiny!

 • Prosazujeme, aby zdroje vody byly v rukou státu, krajů a obcí
 • Podpoříme projekty zadržující vodu v krajině a výstavbu rezervoárů vody a opatření proti povodním
 • Omezíme zábory zemědělské půdy a zaměříme se na její kvalitu
 • Podpoříme výsadbu nových a ochranu stávajících lesů
 • Ochráníme přírodní zdroje před zahraničním kapitálem
 • Zefektivníme využití odpadů na základě nejmodernějších technologií

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

10. 2. 2019

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program do PS PČR (2017 - 2021)

28. 7. 2017

Volební program KSČM pro volby do PS PČR na období 2017 - 2021.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program do PS PČR (2013 - 2017)

29. 3. 2016

Volební program KSČM

PROGRAM PRO BUDOUCNOST (Zkrácená verze)
Volební program KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
II. PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.
Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.
Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.
III. BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ
Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.
Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.
Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
IV. ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME
Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
V. VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM
Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.
Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.
VI. ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM
Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.
Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Naděje pro Českou republiku (2004)

29. 3. 2016

Dalším rozpracováním Kladenského programu z roku 1992 byla Naděje pro českou republiku přijatá na VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích 15.-16. května 2004.

"Základním programovým cílem politiky KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Program obnovy (1999)

16. 3. 2016

Základní programový dokument KSČM přijatý na II. sjezdu v Kladně byl aktualizován V. sjezdem KSČM ve Žďáru nad Sázavou 4. - 5. prosince 1999.

"Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po desetileté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně. KSČM zpracovala a předkládá občanům k posouzení Program obnovy."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Kladenský program (1992)

Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně je základním programovým dokumentem KSČM. 

"KSČM vznikla v březnu 1990. Převážná většina jejích členů zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a zhroucení socialismu stalinsko-brežněvovského typu pochopila především jako důsledek faktického opuštění socialistických a komunistických myšlenek, neschopnosti hledat a prosazovat vlastní cesty postupu a umožnit všem občanům, aby se na tomto procesu skutečně podíleli. Podpora občanů se proto postupně vytrácela a byly znehodnocovány i nesporné úspěchy. Poučena historií posledních desetiletí chce KSČM spoluvytvářet východiska ze současných problémů. Svou zásadní pozici vyjadřuje v tomto otevřeném programu, politické platformě pro další práci ve společnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM