Dopravu se nemusím učit

4. 9. 2020

Doprava je charakterizována jako činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob
a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech,
za použití různých dopravních prostředků a technologií.

V Olomouckém kraji tuto roli plní silniční a železniční doprava. Ostatní druhy dopravy, a to doprava letecká, vodní, cyklistická a pěší, jsou spíše dopravou individuální nebo rekreační, která je nezanedbatelná pro rozvoj terciální sféry a z tohoto důvodu ji není možné opomíjet.

Olomoucký kraj má z hlediska dopravy významnou polohu, protože leží jak na vnitrozemské, tak na mezinárodní silniční a železniční křižovatce. Prochází jím severojižní silniční tranzit z Polska do Rakouska a železniční koridor z Čech na Slovensko, neboli transevropská dopravní síť TEN-T. Všechny okresní města jsou železniční křižovatkou více tratí a prochází jimi významné silniční proudy. Město Jeseník má přímé železniční a silniční spojení s Polskou republikou.

Nárůstem intenzity provozu na silnicích a počtu přepravovaných osob na železnici je potřeba obě infrastruktury udržovat v takovém stavu, aby byla zachována nebo navýšena rychlost a komfort přepravy.

V případně mého zvolení budu prosazovat a dbát na to, aby vždy byl na infrastruktuře doceněn význam cestování:

  • Vyřešení dopravní situace a urychlení stavby obchvatu městem Přerov v návaznosti na poslední úsek dálnice D1. Se souběhem s železniční rekonstrukcí ŽST Přerov je město téměř neprůjezdné.
  • Zahájení stavby obchvatu Olomouce - východní tangenty pro odlehčení tranzitní dopravy v obydlené městské části Olomouce.
  • Dodržení zahájení stavby západního obchvatu Olomouce. Jedná se o poslední neexistující úsek dálnice mezi Ostravou a Mohelnicí a zdržení u Globusu se pravidelně objevuje v hlášení rozhlasové Zelené vlně či v dopravě na radiu Impuls.
  • Dokončení stavby elektrizace železniční trati Olomouc - Šumperk, jejímž záměrem je zvýšení rychlosti, snížení přepravní doby a zvýšení komfortu cestování.
  • Zahájit projektovou přípravu na zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti Zábřeh na Moravě - Šumperk.
  • Zefektivnění obslužnosti kraje zejména v mezikrajských vztazích v pravidelné dojížďce do zaměstnání a zesílení dopravy v mimopracovní dny.
  • Dostavbu chybějících úseků cyklostezek, zejména v turisticky atraktivních lokalitách.

V rezortu dopravy pracuji 35 let. Prostřednictvím svého zaměstnání mám v našem kraji velmi dobrou znalost jak sítě silniční, tak zejména sítě železniční. Mám přehled o stavu, délce a kvalitě cyklostezek. Jako člen dopravní komise města Olomouce mám odborné informace o fungování IDSOK (Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje). To vše mi dává ucelený pohled na dopravu v Olomouckém kraji.

Mohu, jako jedna z mála, konstatovat, že dopravu se nemusím učit. Já ji znám a dokáži objektivně posoudit co je nesmysl a co je dobré a prospěšné pro občany Olomouckého kraje.

Autor: 
Liběna Večeřová, kandidátka KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Články

.