Rozvoj kraje nesmí znamenat ničení přírody

2. 9. 2020

Olomoucký kraj je zcela určitě jedním z nejkrásnějších krajů České republiky, najdeme v něm nejen nížiny, především v oblasti úrodné Hané, ale i vrchoviny a na jeho severu hory v podobě Jeseníků. Musíme se však zamyslet, zda se k naší krajině umíme i chovat. Osobně si myslím, že tolik ohleduplní k ní nejsme. Zvykem se stalo, že místo staveb hal a různých montoven na tzv. brownfildech, tedy nejčastěji na pozemcích nebo v areálech, které jsou nedostatečně využívány, či zanedbány, povolujeme stavby na úrodné černozemi, která by měla spíše sloužit k pěstování zemědělských plodin. Nemyslím teď řepku olejku. KSČM se snaží bránit tomuto nešvaru dlouhodobě, a proto prosazujeme ochranu zemědělského a lesního půdního fondu a jeho využití ve prospěch zemědělské výroby a neekonomických funkcí lesa. Stejně tak si uvědomujeme i důležitost fungování a rozvoje zemědělské výroby na území Olomouckého kraje, jejímž cílem by mělo být navýšení soběstačnosti zásobování kvalitními potravinami. Důležitá je pro nás také podpora výroby a odbytu regionálních potravinářských produktů. To vše je z mého pohledu podstatné pro dobré fungování krajiny, zadržování vody v krajině či omezení bleskových povodní, kdy nestačí půda vodu vsakovat, například proto, že je ztvrdlá.

Olomoucký kraj, zejména některé jeho regiony, trápí i znečištěné ovzduší. Týká se to především průmyslových center Olomoucka, Prostějovska a Přerovska, ale i například v mém okrese Šumperk máme problémy se znečištěním ovzduší nejen v samotném Šumperku, ale také v Zábřehu a Mohelnici. V této oblasti je podle mého názoru hlavní, aby kraj ve spolupráci s hospodářskými subjekty, podporoval zásadními opatřeními snižování zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi.  Kromě toho je potřeba se zaměřit na vybudování potřebných obchvatů měst, dokončení dálnice D1 a podporu železniční dopravy, i to povede ke snížení znečištění ovzduší stejně jako podpora výstavby cyklostezek. Zde musím pochválit Olomoucký kraj, který jejich výstavbu výrazně podporuje.

I my sami však musíme být ke krajině ohleduplní. Rozvoj cestovního ruchu by neměl být poznamenán poškozováním přírody a jejím znečišťováním odhozenými lahvemi nebo plechovkami. Měli bychom být dle mého názoru k přírodě šetrní a naučit se jí poznávat. Určitě si jí pak užijeme mnohem více, než když v ní budeme a uvidíme kolem sebe rozházené odpadky. Společně se svými přáteli se snažím aspoň jednou či dvakrát ročně v rámci kampaní Ukliďme Česko či Ukliďme svět přispět k čistotě krajiny kolem nás. Musím říci, že je to příjemný pocit udělat něco pro nás, pro přírodu. Stále mne však udivuje, co vše dokáží lidé v přírodě zanechat, co vše do ní vyhodí. Když se pak na místa, která jsme vyčistili, vracíme, mrzí mne, když vidím, že si toho někteří z nás neváží. To je stěžejní význam našeho bodu programu, který říká, že turista musí mít vypěstovaný vztah k přírodě. Zdravý kraj totiž znamená zdravé ovzduší. Budu se těšit, že společně tyto nešvary změníme.

Autor: 
Kateřina Rippelová, kandidátka do Zastupitelstva Olomouckého kraje za KSČM

Články

.