Jednalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

4. 7. 2018

Na svém osmém jednání v tomto volebním období se sešli zastupitelé Moravskoslezského kraje (MSK). Koalici představuje hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL, v opozičních lavicích zasedli komunisté, sociální demokraté a SPD-SPO. Na programu bylo úctyhodných 128 bodů!

Úvodním zahřívacím kolem byly organizační záležitostí spojené s průběhem zasedání - schválení programu zasedání, informace o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva, kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje, informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva a informace o vyřízení peticí adresovaných orgánům kraje. Ale pojďme k tomu zásadnímu.

Mezi priority KSČM v současném i minulém volebním období patří bezpečnost občanů, ochrana majetku osob i podnikatelských subjektů. Proto komunisté podpořili řadu aktivit, které byly v souladu s krajskou bezpečnostní strategii přijatou předchozí levicovou koalicí. Jednalo se o darování techniky a majetku ve vlastnictví kraje, darů či dotací z rozpočtu kraje do odvětví krizového řízení Hasičskému záchrannému sboru MSK a vybraným obcím MSK, na zabezpečení akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů vybraných obcí a podpořili 66 projektů v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných hasičů v roce 2018“. Krajský ředitel Hasičského záchranného sboru MSK zastupitelům předložil Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017, která byla odsouhlasena všemi přítomnými zastupiteli a zastupitelé vyslovili HZS poděkování za jejich práci a nasazení ve prospěch obyvatel kraje.

Hlavními body jednání zastupitelstva bylo schválení Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje a Účetní závěrky Moravskoslezského kraje za rok 2017 a informace o průběžném plnění a úpravách rozpočtu kraje v letošním roce. Rozpočet kraje na rok 2017 v hlavních rysech zpracovala tehdejší koalice KSČM a ČSSD ještě před krajskými volbami v roce 2016 a schválen byl v prosinci téhož roku hlasy nově utvořené koalice (ANO, ODS a KDU-ČSL) i opozičními zastupiteli KSČM a ČSSD. V zásadě se podařilo kraji hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem, a proto zastupitelé KSČM souhlasili s celoročním hospodařením MSK za rok 2017 bez výhrad a rovněž schválili Závěrečný účet MSK za rok 2017. Hospodaření MSK bylo přezkoumáno Ministerstvem financí.  Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Celkové příjmy kraje dosáhly částky 21,375 miliard korun, meziroční růst o 4%. Celkové výdaje činily 19,998 miliard korun, meziroční pokles o 11%. Přebytek hospodaření dosáhl částky 1,337 miliardy. Spokojenost ze strany zastupitelů KSČM byla s plněním příjmové části rozpočtu, ale kritičtí byli zejména k výdajové části, neboť koalice nevyužila příznivé ekonomické a finanční situace kraje. Příjem rozpočtu kraje v roce 2017 se sdílených daní dosáhl částky 6,365 miliard, což proti roku 2016 představuje nárůst o 554 miliony korun, tzn. o téměř 10%! Dotace ze státního rozpočtu činily 14,652 miliard, z toho nejvyšší podíl tvořily dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 11,720 miliard, z Ministerstva práce a sociálních věcí 1,570 miliardy, z Ministerstva životního prostředí 713 milionů a Ministerstva financí 135 milionů. Komunisté vznesli výhrady zejména k části výdajů, které se týkaly reprodukce majetku kraje, čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a hospodaření krajských příspěvkových organizací ve zdravotnictví. Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů se propadla o 11% a reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu se propadla o 38% oproti roku 2016. Nedařilo se v souladu s plánem čerpat finance na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů, kde skutečnost představovala jen 48,6% upraveného plánu. Dlouhodobě se řeší situace v pěti krajských nemocnicích, které v loňském roce vygenerovaly ztrátu přes 70 milionů korun. Proto zastupitelé za KSČM chtěli znát odpověď na položené dotazy: Proč reprodukce majetku z vlastních zdrojů i ze státního rozpočtu oproti minulým rokům tak poklesla? Jak doženeme čerpání z fondů EU? Máme dostatek připravených vlastních projektů k předložení, abychom nemuseli vracet ani „kačku“ do Bruselu? Delší dobu je situace složitá v našich krajských nemocnicích. Má koalice plán na zlepšení hospodaření krajských nemocnic, zejména těch, které se pohybují v červených číslech?

Odpověď na některé položené dotazy komunistů mohl dát materiál předložený do zastupitelstva kraje na poslední chvíli. Jednalo se o návrh na optimalizaci struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených MSK. Komunisté navrhli tento bod z programu vyřadit a neprojednávat ho pod časovým tlakem. Zejména opoziční zastupitelé neměli možnost se s ním podrobně seznámit v dostatečném časovém předstihu a vytvořit si názor, jak dál postupovat, aby se zachovala kvalita a rozsah veřejné zdravotní péče v kraji. Na území kraje provozují zdravotnické služby i státní nemocnice a soukromé subjekty. Působí zde, mimo VZP, další 2 zdravotnické pojišťovny, které mají sídlo v našem kraji. Přesto koalice silou svých hlasů schválila předložený materiál.

Nečerpání financí a další skutečnosti vedly k tomu, že ke konci roku bylo na bankovních účtech kraje téměř 3,7 miliardy korun. Zadluženost kraje poklesla na 9,9 % k provozním výdajům kraje. Komunističtí zastupitelé rovněž průběžně sledují, jak se koalicí daří v letošním roce plnit schválený rozpočet kraje a jak efektivně hospodaří s majetkem kraje s péčí řádného hospodáře a v souladu se zákony.

Moravskoslezský kraj, jako jeden z mála krajů, je každoročně hodnocen agenturou Moody´s Investors Service. Mezinárodní rating byl kraji poprvé udělen v roce 2004, přičemž do prosince 2006 dosahoval hodnoty A3 se stabilním výhledem.  V prosinci 2006 byl rating zvýšen na úroveň A2 se stabilním výhledem a 27. dubna 2018 agentura zlepšila ratingové hodnocení Moravskoslezského kraje na úroveň A2 s pozitivním výhledem.  

Významným resortem je oblast dopravy a silničního hospodářství kraje. Zastupitelé odsouhlasili majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně příslušenství, poskytli investiční dotaci společnosti Letiště Ostrava na obnovu bezpečnosti a provozní techniky, projednali materiály k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Frýdecko-Místecko a dopravní obslužnosti na vybraných traťových linkách v MSK od prosince 2019, rozhodli o optimalizaci sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Opavy a Frýdku-Místku, a další.

Za účasti představitelů kraje, města Frýdku-Místku, ministerstev, realizátora investice a veřejnosti se 22. května uskutečnilo oficiální zahájení obchvatu Frýdku-Místku. Trasa obchvatu byla schválena v roce 1996, ale realizace započala až po 22 letech. Je rozdělena na dvě etapy. První etapa v délce 7 km byla vysoutěžena za 2,6 miliardy a realizace by měla trvat 44 měsíců. V rámci ní bude postaveno 17 mostních objektů, zpracováno 700 000 kubíků zeminy, 100 000 kubíků betonu a 60 000 kubíků asfaltu. Postarat se bude potřeba o 80 000 metrů čtverečních vozovky a 30 000 metrů čtverečních protihlukových opatření. Statutární město Frýdek-Místek se postará o vybudování dalších dvou mostů navazujících na obchvat dálnice a zabezpečí jejich financování. Obchvat Frýdku-Místku byl významnou prioritou MSK, kterou od samého počátku komunisté prosazovali.

 Dlouhodobou prioritou komunistů v našem kraji je zlepšení životního prostředí a odstranění starých ekologických zátěží, především v oblasti Ostravska. Podpořili jsme proto dotaci v celkové výši 1,9 milionu korun Zdravotnímu ústavu se sídlem V Ostravě a Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2018, státnímu podniku Povodí Odry ve výši 3,0 miliony na opaření na ochranu před povodněmi na řece Mohelnici, dotaci 2,257 milionu na ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol pro roky 2017-2019, poskytli dotaci v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva, podpořili konferenci Odpady 21, schválili dotaci 2,077 milionu na podporu včelařství v MSK pro obnovu včelích úlů v roce 2018 a řadu dalších aktivit.

V sociální oblasti, jedné z dalších priorit komunistů v kraji, jsme podpořili aktualizaci krajské sítě sociálních služeb, odsouhlasili rozdělení 25,060 milionu v rámci Programu na zvýšení kvality sociálních služeb v roce 2018, upravili jsme podmínky pro čerpání a rozdělení dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální služby v kraji, poskytli 420 000,- Kč na realizaci projektu Senior pas v roce 2018 v MSK, atd.

Zastupitelé odsouhlasili řadu individuálních dotací investičního i neinvestičního charakteru a daru z rozpočtu a majetku kraje vybraným subjektům v řádu desítek milionu korun. Komunisté řadu z nich, které byly v souladu s volebním programem KSČM a ve veřejném zájmu, podpořili, např. dotaci 21,179 milionu pro 101 partnerů v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK II.“, peněžitého daru v soutěži „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“, poskytli finanční prostředky v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018, ale také dotaci 5,0 milionu korun na služby protialkoholní stanice, a další. Diskuzi komunisté vedli k návrhu koalice neposkytnout dotaci obci Dolní Tošanovice (343 obyvatel) ve výši 76 000,- Kč na zřízení prodejny potravin v obci (komunisté navrhli poskytnout dotaci), naopak, nedoporučili poskytnout dotaci 148 220,- Kč Charitě Opava na PR akci fotosoutěž. Nicméně komunisté byli přehlasováni a návrhy byly schváleny v předložené podobě. Zastupitelé, přes nesouhlas komunistů, schválili dotaci 2,0 miliony korun z rozpočtu kraje pro spolek Jagello 2000 na pořádání Dnů NATO 2018 na Letišti L. Janáčka v Ostravě.

Zastupitelé KSČM upozornili na skutečnost, že ODS a KDU-ČSL v minulém volebním období kritizovala koaliční partnery KSČM a ČSSD za to, že individuální dotace a dary poskytované z rozpočtu kraje jsou nesystémové a měly by se omezit. Jaká je realita v prvním roce jejich vlády? V roce 2016 komunisté a sociální demokraté rozdělili 226,0 milionu korun a současná koalice ANO, ODS a KDU-ČSL rozdělila v roce 2017 částku 329,0 milionu, což představuje navýšení o 103 miliony, tzn. nárůst o téměř 50%. Ze 128 bodů jednání zastupitelstva individuální dotace představovaly 39 bodů, to znamená téměř každý třetí bod jednání zastupitelstva!

Zastupitelé rovněž schválili zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektů na čerpání fondů z Evropské unie v sociální oblasti, v oblasti kultury, školství, dopravní infrastruktury či krajského úřadu. Příprava řady projektů byla zahájena ještě v minulém volebním období za koalice KSČM a ČSSD. Rozhodli o závazku kraje na období 2010-2020 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje, odsouhlasili uzavření „Memoranda o spolupráci členů ESÚS TRITIA v souvislosti s Platformou pro uhelné regiony“ mezi Moravskoslezským krajem, Žilinským krajem a Slezským vojvodstvím, Memoranda o spolupráci s Českou unii sportu (vyčleněno v rozpočtu kraje navíc 30,0 milionu korun na podporu sportu v kraji), poskytli finanční prostředky v rámci dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v MSK“ v roce 2018, poskytli dotaci v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže“ na školní rok 2018/2019, rozdělili prostředky v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018, projednali Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v MSK za školní rok 2016/2017 a řadu dalších.

Můžeme konstatovat, že se komunistům v Moravskoslezském kraji daří průběžně zabezpečovat plnění hlavních cílů krajského volebního programu KSČM i v podmínkách opozice.

Autor: 
Svatomír Recman, zastupitel kraje za KSČM
Zdroj: 
FOTO - autor

Články

.